telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


7.7.2011 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

(Podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

2. Predmet zákazky

Pravidelný servis a monitorovanie siete automatických meteorologických staníc Horskej záchrannej služby

  1. Poskytované služby:
    1. Pravidelný monitoring údajov z celej siete AMS HZS s minimálne 2 správami za mesiac o stave dát a prenose údajov z jednotlivých staníc. Cena za túto službu bude ročný poplatok (fakturácia 4-x za rok).
    2. Pravidelný ročný servis – fyzická kontrola všetkých staníc so zhodnotením stavu mechanických a elektronických súčastí každej stanice. Cena tejto služby predstavuje sumu cien za obhliadku všetkých staníc HZS. Dodávateľ služby stanoví cenu servisnej hodiny svojho technika. Cena za obhliadku jednej stanice sa vypočíta podľa potvrdeného času, ktorý potreboval servisný technik na cestu k stanici, obhliadku a kontrolu stanice a cestu späť zo stanice. Začiatok a koniec cesty je na príslušnom Oblastnom stredisku HZS, v ktorého území sa nachádza stanica. Dĺžka tohto výkonu sa zaokrúhli na polhodiny smerom hore. Táto služba sa bude fakturovať po obhliadke všetkých AMS HZS. Faktúra bude ako prílohy obsahovať objednávku a potvrdené výkazy o čase potrebnom na obhliadky jednotlivých staníc.
    3. Nepravidelný servis (na objednávku, pri poruche),  predstavuje servisný zásah podľa požiadaviek HZS na základe objednávky. Na túto službu bude stanovená cena servisnej hodiny technika. Podobne ako v predchádzajúcej službe sa servis vypočíta podľa potvrdeného času, ktorý potreboval technik na cestu k stanici, servis stanice a cestu späť zo stanice. Začiatok a koniec cesty je na príslušnom Oblastnom stredisku HZS, v ktorého území sa nachádza stanica. Dĺžka tohto výkonu sa zaokrúhli na polhodiny smerom hore. Táto služba sa bude fakturovať po servise stanice. Faktúra bude ako prílohy obsahovať objednávku a potvrdený výkaz o čase potrebnom na servis stanice. Prípadný vymenený alebo opravený materiál bude dodávateľ fakturovať podľa cien obvyklých na trhu v tom období, kedy sa servis vykonal.

                                                                                                                           Tab.č.1.

 

Názov služby

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

1

Pravidelný monitoring údajov z celej siete AMS HZS s minimálne 2 správami za mesiac o stave dát – ročný poplatok

 

 

 

2

Pravidelný servis na AMS HZS (kontrola všetkých AMS HZS raz za rok) – servisná hodina

 

 

 

3

Nepravidelný servis na AMS HZS (na základe objednávky) – servisná hodina

 

 

 

4

Cena spolu v €  za položky 1-3

 

 

 

Vysvetlivky:
AMS – automatická meteorologická stanica
HZS – Horská záchranná služba

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –  9. 999 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
11.7. 2011 do 12.00 hod

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala hzs.sk

6. Jazyk ponuky

  Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena za poskytnutú službu celkom podľa tabuľky č.1.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy : Zmluva podľa zákona č.513/1991 Z. z. na obdobie 15.07. 2011 – 15.07.2014.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2011.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 23.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes