telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Projekty HZS

Horská záchranná služba implementuje projekt Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby, ktorý je spolufinancovaný z fondu Európskej únie, a to prostredníctvom Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Poľská Republika – Slovenská Republika.

EU

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, napíšte nám. (projects@hzs.sk)


Projekt Posilnenie spolupráce slovenskej a poľskej horskej záchrannej služby

Zameranie projektu

Projekt je zameraný na riešenie nasledujúcich nedostatkov v spolupráci záchranných služieb:

  1. nedostatočná koordinovanosť slovenských a poľských horských záchranných tímov,
  2. disproporcie v kvalite a kvantite špecifických meteorologických údajov, ktoré poskytuje slovenská strana poľskej (tieto disproporcie spôsobuje absencia meteorologických staníc v slovenských kľúčových vysokohorských oblastiach) a
  3. nekompatibilnosť vzájomne poskytovaných a spoločne využívaných slovenských a poľských meteorologických dát.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je posilnenie a zefektívnenie spolupráce horských záchranných služieb v hraničných regiónoch Slovenska a Poľska.
Čiastkové ciele projektu sú:

  1. pripraviť slovenské a poľské horské záchranné tímy na výkon plne koordinovanej spoločnej záchrany prostredníctvom spoločných školení a výmeny skúseností,
  2. vytvoriť predpoklady na získavanie a následné poskytovanie špecifických meteorologických údajov, ktoré sú nevyhnutné pre usmerňovanie verejnosti pri pohybe a pobyte v hraničných horských oblastiach, ako aj pri rozhodovaní o záchranných a pátracích akciách slovenských a poľských záchranných služieb,
  3. vytvoriť kompatibilné a efektívne softvérové prostredie na poskytovanie a vyhodnocovanie vzájomne zdieľaných meteorologických dát.

Obdobie realizácie projektu

január 2006 – august 2007

Súhrn projektu

v slovenčine
v poľštine

slovensky

V Programe iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika sa uvádza: „Keďže má pohraničný región prevažne hornatý charakter, mala by byť venovaná špeciálna pozornosť spolupráci záchranných služieb z oboch strán hranice.“ Z tohto dôvodu je spolupráca záchranných služieb definovaná ako oprávnená aktivita v rámci opatrenia 2.1 vyššie citovaného Programu.

Na základe dlhodobej spolupráce a potreby zefektívniť koordináciu spoločných záchranných akcií predložil Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), ako poľský partner tohto projektu, vlastný zrkadlový projekt s názvom Transgraniczna wspólpraca polsko-slowackich górskich organizacji ratowniczych.

Slovenskí a poľskí záchranári vykonávajú spoločné záchranné a pátracie akcie v hraničných vysokohorských oblastiach pomerne často (okolo 20 ročne). Počas týchto náročných aktivít v teréne je nevyhnutná vzájomná bezproblémová komunikácia a zohranosť slovenského a poľského tímu horských záchranárov. Najlepším spôsobom ako zosúladiť spôsob a priebeh záchranných akcií cezhraničných záchranárskych tímov je zamerať sa na školenia, ktorými sa záchranári pripravujú na prácu v teréne a umožniť im spoločne absolvovať niekoľko cvičných záchranných akcií.

Jednou z aktivít projektu je preto porovnať súčasný obsah a rozsah školení poľskej a slovenskej horskej záchrannej služby. Poľskí inštruktori sa zúčastnia slovenských kurzov a slovenskí inštruktori absolvujú poľské kurzy. Ich hlavnou úlohou bude (okrem získania nových poznatkov) definovať rozdiely medzi slovenskými a poľskými osnovami školení. Na základe zistených odlišností sa spoločne pripravia Metodické postupy horskej záchrany. Tento dokument bude používať TOPR aj HZS ako učebný text záchranárskych školení a kurzov. Súčasťou školení bude aj spoločný nácvik záchranných akcií členmi TOPR a HZS.

Rovnako významnou oblasťou vzájomnej spolupráce poľskej a slovenskej horskej záchrannej služby je vzájomné si poskytovanie špecifických meteorologických dát. Na základe týchto údajov pripravujú pre verejnosť prehľady aktuálnej situácie na horách, predpovede, ale najmä upozornenia a výstrahy v prípade nebezpečenstva lavín, zlého počasia, silného vetra a pod. Meteorologické údaje sú nevyhnutné aj pre plánovanie prác a záchranných akcií záchranárov. V súčasnosti neexistuje kompatibilný systém zdieľania údajov (každý poskytovateľ meteorologických dát používa vlastné kódy). Ďalšou potrebou slovenskej horskej záchrannej služby je doplnenie meteostaníc tak, aby sa rozsah poskytovaných údajov vyrovnal množstvu údajov, ktoré poskytuje Poľsko nám. Cieľom projektu je preto vytvorenie efektívneho a kompatibilného systému na získavanie, zdieľanie, poskytovanie a spracovávanie meteorologických dát.

polsky

W Programie inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska - Slowacja zapisano; " Jezeli region przygraniczny ma w przewazajacej czesci górzysty charakter, nalezy poswiecic szczególna uwage wspólpracy sluzb ratowniczych z obu stron granicy". Z tego tez powodu, wspólpraca sluzb ratowniczych jest definiowana jako uprawniona aktywnosc w ramach zapisów w pkt. 2.1 wyzej cytowanego Programu.
Na podstawie dlugoletniej wspólpracy i potrzeby efektywniejszej koordynacji akcji ratunkowych Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), jako polski partner tego projektu, przedklady wlasny, lustrzany projekt o nazwie; "Transgraniczna wspólpraca polsko-slowackich górskich organizacji ratowniczych".

W dazeniu do osiagniecia kompleksowego rozwiazania obecnych niedostatków wspólpracy slowackiej i polskiej górskiej sluzby ratowniczej projekt sklada sie z dwóch czesci - RATOWNICTWO i METEO.

RATOWNICTWO
Slowaccy i polscy ratownicy prowadza wspólne ratownicze i poszukiwawcze akcje w granicznych rejonach górskich stosunkowo czesto (okolo 20 razy w roku). Podczas tych wymagajacych dzialan w terenie niezbedna jest bezproblemowa komunikacja i zgranie slowackich i polskich zespolów górskich ratowników. Najlepszym sposobem harmonizacji przebiegu akcji ratunkowych prowadzonych przez przygraniczne zespoly ratownicze jest ukierunkowanie na wspólne szkolenia, na których ratownicy rzygotowuja sie do pracy w terenie, umozliwiajac im wspólne dzialanie w pozorowanych akcjach ratunkowych.

Tak wiec, jednym z elementów projektu, jest porównanie zakresu i zawartosci programów szkolenia polskiej i slowackiej górskiej sluzy ratunkowej. Polscy instruktorzy beda uczestniczyc w kursach slowackich, a slowaccy instruktorzy w polskich. Ich glównym zadaniem bedzie (poza nabyciem nowych umiejetnosci) zdefiniowanie róznic miedzy slowackimi, a polskimi programami szkolenia. Na podstawie stwierdzonych róznic zostana wspólnie przygotowane materialy metodyczne ratownictwa górskiego. Dokument ten bedzie uzywany przez TOPR i HZS jako podrecznik podczas ratowniczych szkolen i kursów. Elementem szkolenia beda tez wspólne cwiczenia podczas pozorowanej akcji ratunkowej prowadzonej przez czlonków TOPR i HZS.


METEO
Równie doniosla czescia wzajemnej wspólpracy polskiej i slowackiej górskiej sluzby ratowniczej jest wzajemne dostarczanie specyficznych informacji meteorologicznych. Na podstawie tych informacji sa przygotowywane dla szerszego ogólu dane na temat aktualnej sytuacji w górach, prognozy, a zwlaszcza ostrzezenia w wypadku zagrozenia lawinowego, zalamania pogody, silnego wiatru i podobnych. Informacje meteorologiczne sa tez nieocenione przy planowaniu dzialan ratowniczych. Obecnie nie funkcjonuje kompatybilny system przekazu informacji (kazdy z uzyczajacych danych meteorologicznych uzywa wlasnych kodów). Dalsza potrzeba slowackiej górskiej sluzby ratowniczej jest uzupelnienie stacji meteorologicznych do takiego poziomu, by wyrównal sie on z iloscia informacji przekazywanych przez strone Polska nam. Celem projektu jest stworzenie efektywnego i kopmpatybilnego systemu pozyskiwania, opracowywania, przekazywania i wykorzystywania informacji meteorologicznych.


Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, napíšte nám. (projects@hzs.sk)


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 23.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes