telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Pozemná záchranná činnosť

Odborná spôsobilosť na základnú záchrannú činnosť podľa § 2 písm. b) až f) vyhlášky č. 23/2006 Z.z. je podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na záchranné činnosti, teda aj pozemnej záchrannej činnosti.

Základným predpokladom pre výkon úspešnej záchrany v horách, je zvládnutie pohybu a metodiky záchrany v exponovanom horskom teréne. Vzhľadom na tieto požiadavky sa školiace stredisko venuje priebežnému vzdelávaniu záchranárov a inštruktorov HZS. Sú to vzdelávacie programy a cvičenia týkajúce sa technickej ale aj kondičnej prípravy. Kondičné previerky a v neposlednej rade nácvik veľkých lavínových a záchranných akcií sú súčasťou činnosti. Tento proces sa prispôsobuje ročným obdobiam ako aj príchodu nových technických prostriedkov a spôsobov záchrany v horách. Kurzy základnej a pozemnej záchrannej činnosti organizuje aj pre dobrovoľných záchranárov občianskych združení.

Garatmi pre pozemnú záchrannú činnosť sú:
• kpt. Bc. Ján Kostka – Zelina
• npor. Bc. Ivan Krajčír
• kpt. RNDr. Ivan Račko
• por. Bc. Martin Kupčo
   Letecká záchrana

Školiace stredisko zabezpečuje vzdelávanie záchranárov a inštruktorov v leteckej záchrane v spolupráci s letkou ministerstva vnútra SR a firmou ATE Poprad. Tieto školenia sa realizujú na základe letového plánu rozdeleného na jarnú a jesennú časť, v jednotlivých oblastných strediskách HZS. Takto pripravovaní záchranári sú schopní vykonať leteckú záchranu s použitím leteckej techniky MI 171 a Agusta 109 K 2. V letnom a zimnom období sa uskutočňuje letecký výcvik hlavne pre kynologický odbor HZS.

Vykonávajú sa za účelom okamžitej prepravy záchranného týmu, potrebného záchranného a zdravotníckeho materiálu na miesto nešťastia a po zabezpečení základných životných funkcií následná preprava postihnutého do príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka sa člení na činnosti kde je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonávať záchrannú akciu bežným spôsobom (vystúpenie, nastúpenie, naloženie a vyloženie pacienta) a špeciálnu činnosť leteckej záchrany, teda činnosť, kde nie je možné s vrtuľníkom pristáť a vykonať záchrannú akciu bežným spôsobom (opretia, zlanovanie, podvesy a práca s palubným navijákom).

Garatmi pre leteckú záchrannú činnosť su:
• kpt.Bc. Ján Kostka – Zelina
• npor.Bc. Ivan Krajčír


    Speleozáchrana

Horská záchranná služba v zmysle §3 Zákona č. 544/2002 Zbierky zákonov vykonáva záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Po prvý krát v histórii na území Slovenska garantuje štát záchranu osôb v jaskynnom prostredí svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou.
Jaskynnú záchrannú skupinu HZS riadi garant: kpt. RNDr. Ivan Račko
Sídlo: Horská záchranná služba - Oblastné stredisko Nízke Tatry, Demänovská dolina - Jasná
Tel. 044/5591678

Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie zastrešuje školiace stredisko HZS. Spolupracuje hlavne s jaskynnými záchranármi z poľského TOPR zo Zakopaného ale aj so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, jej klubmi a skupinami. Pravidelne sa uskutočňujú cvičenia a cvičné záchranné akcie, medzinárodné semináre a iné podujatia doma i v zahraničí.

www.speleorescue.sk

Metodické techniky a postupy záchrannej činnosti vychádzajú z francúzskej školy jednolanovej speleologickej techniky a záchranných činností pomocou statických lán. Materiálne a technické vybavenie sa postupne buduje a dopĺňa tak, aby bolo kompatibilné s materiálmi používanými pri záchrannej činnosti v jaskyniach v krajinách EU.

Jaskynné záchranné družstvo tvoria záchranári z jednotlivých oblastných stredísk HZS s rozšírenou odbornou spôsobilosťou na jaskynnú záchrannú činnosť:

Školiace stredisko:
RNDr. Račko Ivan
Bc. Kostka Ján

Nízke Tatry:
Benický Lukáš
Bc. Ilanovský Ján
Bc. Staroň Milan

Západné Tatry:
Ing.Švanda Roman
Mgr. Šróba Rastislav

Vysoké Tatry:
Blaško Milan
Brejčák Jozef
Lipták Eduard
Michal Pipta

Malá Fatra:
Bc. Budiak Roman
Konštiak Jozef

Slovenský Raj:
Bc. Nemec Peter

Veľká Fatra:
Ing. Šedek Vladimír

   Záchranná činnosť pomocou lavínového
a pátracieho psa

Odbor kynológie HZS riadi garant - vedúci kynológ školiaceho strediska por. Ján Žiška
Tel. 048/6195724
Sídlo: Horská záchranná služba – Školiace stredisko, Bystrá 98, 977 01 Brezno

Ako v minulosti, tak aj v dnešnej dobe je v lavínovej záchrane v celom svete najspoľahlivejším prostriedkom hliadka, tvorená horským záchranárom a dobre vycvičeným psom. Úspech každého, akokoľvek výborne vycvičeného psa však vždy závisí od schopností a skúseností psovoda. Ten po nasadení na lavínu organizuje záchranu sám, alebo podľa jeho pokynov vedúci akcie. Aj najlepšia hliadka dosiahne úspech len vtedy, ak sa včas dostaví na miesto zásahu, a to správne vystrojená a so znalosťou miesta zásahu. V praxi HZS sa vyskytuje viac pátraní po zablúdených, nezvestných, zranených a obetiach hôr ako lavínových akcií, a preto sa výcviku vyhľadávania osôb v horskom teréne venuje rovnaká pozornosť ako hľadaniu v lavínach. Zapojenie našich psov pri zemetraseniach v cudzine podnecuje k výcviku psov aj na záchranu z ruín.

Rozvojom leteckej záchrany sa skracuje časový faktor nasadenia psa, ale zároveň aj nároky na vycvičenosť, pohotovosť a aktuálne poplachové plány.

Služobnú kynológiu organizačne zastrešuje Školiace stredisko HZS, ktoré vedie evidenciu členov a psov, ich kvalifikáciu, zaisťuje školenia a skúšky. Dáva podnet na vyplácanie chovateľských príspevkov, prípadne na ich pozastavenie. Organizuje spoluprácu a účasť na školeniach členských štátov IKARu a spolupracuje so psovodmi Policajného zboru SR. Bez obetavej činnosti figurantov a pomocníkov sa kvalitná sa práca pri výcviku a skúškach psovoda so psom nedá ani predstaviť. Skúšky ovládateľnosti a špeciálneho výcviku hodnotí komisia inštruktorov výcviku HZS menovaná vedúcim kynológom. Skúšok sa môže zúčastniť len psovod so zdravým psom za predpokladu predchádzajúceho výcviku.

Skúšky sa skladajú zo: – skúšky ovládateľnosti psa – skúšky špeciálneho výcviku. Hliadka je hodnotená podľa výkonu stupňom:
– A (základný výcvik, základný stupeň) Psovod so psom môže získať stupeň A najskôr v 12 mesiacoch veku psa.
– B (pokročilý výcvik, pokročilý stupeň)
– C (zdokonaľovací výcvik, najvyšší stupeň)
– CW (nadstavbový výcvik, opakované potvrdenie najvyššieho stupňa).

Meno a Priezvisko - Oblasť - Pes
Ladislav Gardošík - Vysoké Tatry - Jato
Michal Gerčák - Vysoké Tatry - Lars
Dušan Trizna - Žiarska dolina - Sarik
Lukáš Trizna Žiarska dolina
Ján Žiška – Školiace stredisko - Rony
Rudolf Žuffa - Zverovka - Tyro
Miroslav Jambrich – Bystrá - Body
Michal Kršačok - Bystrá - Fago
Peter Garaj – Jasná - Zeus
Zdeno Krajčí - Jasná - Lango
Martin Kupčo - Školiace stredisko -Charros
Peter Drábik – Donovaly - Nero
Juraj Cingel - Vrátna - Princ
Lukáš Gallo – Vrátna - Xero
Juraj Ondruš – Vrátna - Harko
Bohuš Stofan - Vysoké Tatry - Tiger
Ladislav Cvengroš – Čingov - Ozzy
Stefan Strachan - Vysoké Tatry - Hugo
Marián Tonkovič - Vysoké Tatry - Enši
Zdeno Krajčí - Jasná - Nax
Zdeno Krajčí - Jasná - Lango
Lukáš Michaľák - Vysoké Tatry
Václav Maškulka - Vysoké Tatry - Akym
Zdeno Fedor - Vysoké Tatry - Sidon
Štefan Závacký - Vysoké Tatry - Fimo
Tomáš Hvizda - Veľká Fatra - Black
Anton Suchý - Vysoké Tatry - Nero
Branislav Jurina - Zverovka

Veterinárnu starostlivosť zabezpečujú:
MVDr. Martin Šmiček a Daniela Šmičeková

Figuranti a pomocníci:
Ivan Račko
Igor Daňový
Michal Ďurica
Stanislav Jedlička
Ján Jurko
Martin Bistár
Milan Krajčí
Marian Matúšek
Štefan Rybár
František Príhoda
Michaela Kučerová
Kristína Freyerová
Eva Farkašovská
Andrej Hudec
Marian Šróba
JánTóth
Martin Tóth
Robert Tóth
Rastislav Gonšenica
Štefan Kravec
Jozef Gajdoš
Miroslav Miškovič
Tomáš Kúcik
test

   Kurzy pre lyžiarsku záchranu

Zákon č. 544/02 Z.z. ukladá za povinnosť prevádzkovateľovi lyžiarskej trate zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zranenej osoby odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa jej poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia.

Školiace stredisko zabezpečuje školenia z lyžiarskej záchrany a na základe úspešného absolvovania, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti z lyžiarskej záchrany pre všetky lyžiarske strediská Slovenskej republiky s dobou platnosti 24 mesiacov.


   Lavínová problematika

Pod vedením garantov zo Strediska lavínovej prevencie sa uskutočňujú školenia na lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.
Garantmi pre túto činnosť sú príslušníci Strediska lavínovej prevencie:
nprap. Mgr. Marek Biskupič
kpt. Mgr. Filip Kyzek
kpt. Ing. Milan Lizuch

Sídlo: Horská záchranná služba – Stredisko lavínovej prevencie, Dom HS č. 84, 032 51 Demänovská Dolina
Tel.: 044 5591 695

Záchranná lavínová akcia predstavuje náročnú logistickú činnosť v nebezpečnom vysokohorskom prostredí. V akcii, v ktorej je najrozhodujúcejším faktorom čas, záchranári musia zvládnuť bezpečný a rýchly presun na miesto nehody, nájdenie zasypaných osôb v čo najkratšom čase, ich kvalitné ošetrenie a následne ich transport na ďalšie ošetrenie. Tieto činnosti sa všetci záchranári učia v základnej a pozemnej záchrannej činnosti. Ale predchádzanie lavínovým nehodám je vecou lavínovej prevencie, ktorú robia lavínoví špecialisti.

Lavínoví špecialisti musia mať znalosti o meteorologických a topografických podmienkach pre vznik lavín, o snehu a snehovej pokrývke a vzniku lavín a ich klasifikácii. Ďalej musia ovládať rôzne testy stability snehovej pokrývky a dokázať ich správne interpretovať nielen pre ďalšie spracovanie dát na Stredisku lavínovej prevencie, ale aj pre verejnosť. Zdokonaľovanie sa v organizačných činnostiach pri lavínových záchranných akciách a sledovanie nových trendov a technológií v záchranných činnostiach sú v súčasnej dobe samozrejmosťou. Zostavenie lavínovej predpovede na základe zozbieraných údajov, evidencia lavín a lavínových dráh sú ďalšie činnosti, ktoré sú predmetom školení ma lavínovú prevenciu a záchrannú činnosť na lavíne.

Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je členom Európskej asociácie lavínových služieb (European Avalanche Warning Services) a tiež sa aktívne zúčastňuje na stretnutiach lavínovej komisie IKAR-u. Získané poznatky aplikuje a implementuje v príprave a organizácií školení, ktoré v spolupráci so Školiacim strediskom organizuje.

   Evidencia a administratíva

Zodpovedná: por. Bc. Zuzana Daxnerová
Tel. 048/6195724
Sídlo: Horská záchranná služba – Školiace stredisko, Bystrá 98, 977 01 Brezno

• Vedie a spracováva prvotnú evidenciu na Školiacom stredisku HZS
• Spracováva a sumarizuje prvotnú evidenciu zo školiacich podujatí, školení a kurzov poriadaných školiacim strediskom HZS
• Vykonáva prvotnú evidenciu osobných kvalifikačných kariet príslušníkov HZS, zamestnancov občianskych združení a fyzických osôb iných subjektov.
• Zodpovedá za ochranu osobných údajov účastníkov školení, ktoré sú uložené na Školiacom stredisku HZS.

Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 23.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes