telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Štatút

Štatút
Horskej záchrannej služby


Čl.1
Úvodné ustanovenia

(1) Horská záchranná služba je zriadená zákonom č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).


(2) Horská záchranná služba je štátna rozpočtová organizácia, ktorú riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Sídlom Horskej záchrannej služby sú Vysoké Tatry.


Čl.2
Územná pôsobnosť

Horská záchranná služba vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň
a priepastí, ktoré vymedzuje § 3 zákona.


Čl. 3
Predmet činnosti

(1) Horská záchranná služba v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou.

(2) Horská záchranná služba najmä
a) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
b) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti (ďalej len „vlastník“) výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c) umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia
na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí Horská záchranná služba,
d) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti,
e) vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom,
f) vykonáva trhacie práce v jaskynnom prostredí v súvislosti so záchrannou činnosťou,
g) podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách,
h) konzultuje bezpečnostné opatrenia pri športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov,
i) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
j) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
k) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
l) zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov,
m) rozhoduje podľa osobitného zákona1) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie
a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
__________________

1) Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.n) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami
pri plnení úloh podľa zákona,
o) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a zdravotnými poisťovňami pri plnení úloh podľa zákona,
p) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany,
a zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách,
q) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,
r) vykonáva školenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti
na základe dohody s horskou službou,
s) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich
sa na záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou.

(3) Horská záchranná služba ďalej
a) vykonáva odstrel lavín na požiadanie osôb oprávnených prevádzkovať živnosť,
b) zabezpečuje odbornú spôsobilosť dobrovoľných záchranárov a iných fyzických osôb a právnických osôb,
c) poskytuje ubytovacie služby,
d) poskytuje poradenskú, posudkovú a prednáškovú činnosť v problematike bezpečnosť osôb a majetku v horských oblastiach,
e) vykonáva asistencie pri športových a iných podujatiach,
f) poskytuje služby prevádzkovateľom lyžiarskych tratí a prevádzkovateľom zariadení určených na osobnú lanovú dopravu,
g) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom územia značenie turistických trás.

Čl. 4
Členenie organizácie

(1) Horská záchranná služba sa organizačne člení na
a) riaditeľstvo Horskej záchrannej služby,
b) strediská Horskej záchrannej služby.

(2) Riaditeľstvo sa člení na oddelenia.


(3) Strediskami Horskej záchrannej služby sú školiace stredisko, stredisko lavínovej prevencie, operačné stredisko tiesňového volania a oblastné strediská pre horské oblasti:
a) Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Pieniny,

b) Západné Tatry,
c) Nízke Tatry,
d) Veľká Fatra,
e) Malá Fatra, Stredné Beskydy,

f) Slovenský raj.(4) Bližšiu organizačnú štruktúru Horskej záchrannej služby určuje pokyn o organizačnom poriadku Horskej záchrannej služby, ktorý vydá riaditeľ Horskej záchrannej služby po predchádzajúcom súhlase ministerstva.

Čl. 5
Organizácia riadenia

(1) Horskú záchrannú službu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ je štatutárnym orgánom Horskej záchrannej služby.

(2) Riaditeľa Horskej záchrannej služby zastupuje v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca v plnom rozsahu jeho práv, úloh a zodpovednosti okrem vecí, ktoré si riaditeľ vyhradí do svojej výlučnej právomoci a s výnimkou právomoci uzatvárať a ukončovať pracovný pomer, menovať a odvolávať príslušníkov do/zo služobného pomeru.


(3) Vnútornú organizačnú štruktúru, rozsah pôsobnosti, rozsah oprávnení a zodpovednosti riaditeľa a vedúcich príslušníkov upravuje organizačný poriadok Horskej záchrannej služby.

(4) Na posudzovanie odborných otázok súvisiacich s činnosťou Horskej záchrannej služby zriaďuje riaditeľ Horskej záchrannej služby svoje stále alebo dočasné odborné poradné orgány.

(5) Práva a úlohy zamestnancov Horskej záchrannej služby bližšie určuje pracovný poriadok, ktorý vydá riaditeľ Horskej záchrannej služby.

(6) Práva a úlohy príslušníkov Horskej záchrannej služby ustanovuje osobitný predpis2).


Čl. 6
Hospodárenie

(1) Horská záchranná služba je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.


(2) Na hospodárenie Horskej záchrannej služby sa vzťahujú všeobecné záväzné predpisy3) o hospodárení štátnych rozpočtových organizácií.


(3) Horská záchranná služba hospodári s prostriedkami
a) štátneho rozpočtu,
b) prijatými od iných subjektov.

Záverečné ustanovenia
Čl. 7


Zrušuje sa štatút Horskej záchrannej služby uverejnený v II. časti vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.5/2003 v znení čl. II vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.45/2004.

-------------------

2) Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisovČl.8
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vydania.

Podpredseda vlády a minister vnútra SR

Robert Kaliňák


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 16.07.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes