telekom

gyro

ikar

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb

   Informujeme

Najnovšie (15) | Všetky (2532) | Akcie pre deti (36) | Horolezectvo (3) | Lavínové nehody (24) | Lavíny (17) | Pátracie akcie (47) | Podujatia (55) | Ponuka prebytočného majetku (2) | Projekty a konferencie (12) | Skialpinizmus (2) | Súťaže (42) | Školenia (96) | Tlačové správy (453) | Verejné obstarávanie (58) | Výberové konanie (31) | Vývoj podmienok - počasie a sneh (41) | Záchranné akcie (1828)


11.6.2012 - Výzva na predloženie ponuky zákazka s nízkou hodnotou

vo

Ponuka č.1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk 

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca  - Defibrilátor

Technická jednotka

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Poloautomatický defibrilátor ovládaný 1 tlačidlom, rozsah podaného defibrilačného bifázického výboja od 105J do 360J,

výška defibrilačného výboja je závislá od hmotnosti pacienta, t.j. jeho odporu, čo opäť zníži riziko vzniku VF,

synchronizovaný defibrilačný výboj vybavený 2 kondezátormi

nepolarizované defibrilačné elektródy,  pred - pripojené k AED

prahové napätie asystólie od 0,08mV

detekcia pulzu kardiostimulátora

bifázický výboj s upravením dĺžky 1 fázy, dĺžka 2 fázy je fixná,

hlasová a textová nápoveda v slovenskom alebo českom jazyku, rýchlosť nabitia na 360 J je do 10 s, každodenné testovanie prítomnosti a funkčnosti defibrilačných elektród prístroja, každodenné testovanie softwaru a batérie,

pamäť na posledných 60 minút aktivít s defibrilátorom,

software do PC v slovenskom alebo českom jazyku v cene

záruka na prístroj 7 rokov

záruka na nedobíjateľnú batériu 4 roky resp. 120 výbojov, ak prístroj upozorní na slabú batériu, batéria vydrží 10  ešte defibrilačných výbojov

 

kus

2

––––––––-

––––––––––

 

––––––––––

–––––––

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 3.250 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
18.06. 2012 do 10.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Objednávka.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.


Ponuka č.2

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky 

Druh: Tovar, Služba, Práca  - Hardvér

 

 

Technická jednotka

kus

 

Počet t.j.

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

CPU Intel Core i7-860(2.8GHz,8MB,95W,QC)
Memory : 4GB DDR3 HDD: 2x320GB (7200RPM)
16X DVD+/-RW Drive 1
Graphics : 256 MB Quadro NVIDIA NVS 295 - 2 D
MultiMedia Video Editing : Firewire 1394A PCI Card 1
S
Audio : Creative SoundBlaster Xfi Xtreme Music
PCIex8 Card 1 S
Wireless : Wireless 1505 (802.11a/b/g/n dual band)
PCIe Card with Antenna 1 S"

 7

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

–––––––-

––––––––––

"LCD 24"" 1920x1080 300 cd/m

7

 

 

 

bezdrát. Klávesnica + myš

záložný zdroj 800 VA

7

5

 

 

 

MFP (color laser), A4, 19/4ppm, DADF, USB, net

2

 

 

 

tlačiareň laser mono, A4, 22ppm, duplex, USB, net

3


 

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 9.950 €.

4. Lehota na predkladanie ponúk
18.06. 2012 do 12.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Kúpna zmluva.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.
Cenová ponuka bude obsahovať ceny bez DPH za jednotlivé položky. Súčet jednotlivých položiek bez DPH bude tvoriť cenu predkladanej cenovej ponuky. Predmet zákazky bude financovaný s prostriedkov ROP 2007- 2013 .

Ponuka č.3

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry,
IČO: 37879693                                                                          

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

2. Predmet zákazky

Druh: Tovar, Služba, Práca  - Software pre AMS – s možnosťou pripojenia 100 ks Loger  je kompletným systémom pre správu, manažment, vizualizáciu a ukladanie údajov z automatických meteorologických staníc.

 

Cena za t.j. bez DPH v Eur

Cena spolu bez DPH v Eur

Softvér musí spĺňať nasledovné nároky:

Ukladať, vizualizovať a spracovávať údaje z automatických meteorologických staníc.

Uloženie dát bude  riešené cez relačnú databázu MySQL. Software musí umožňovať spracovanie údajov v reálnom čase ako aj správu už nameraných údajov.

Možnosť vizualizáciu údajov lokálne a pomocou www

Systémové požiadavky

Systém musí býť schopný pracovať na jednom z nasledujúcich operačných systémov: Windows 7, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows XP Professional

Web server:  podpora PHP, systém msí byť schopný prevádzky  na Apache web serveri a Linux web serveri

Systém musí podporovať Slovenské jazykové rozhranie

Systém musí umožňovať konštantne monitorovať  dáta získavané z loggerov automatických meteostaníc a kopírovať údaje do databázy bez časového oneskorenia. Každá zo získavaných premenných sa musí dať pomenovať popisným menom (napr. premenná “temp“ sa musí dať pomenovať ako Teplota vzduchu °C). Systém umožní užívateľovi nastaviť popisné mená meraných veličín.

Užívateľ musí mať možnosť:

·         spätné importovať staršie údaje, pridávať a prepisovať údaje, v databáze a pristupovať k údajom aj pomocou SQL príkazov.

·         Import meraných údajov z DAT textových súborov.

·         Každá z meraných veličín musí mať možnosť asociácie s medzinárodne uznávanými jednotkami a SI jednotkami (°C, l/s, kW, %RH atď).

·         Možnosť nastavenia a konfigurácie vlastných jednotiek. 

·         Tvorba virtuálnych premenných pomocou užívateľom definovaných výpočtov.

·         Ukladanie dát v minimálnom časovom intervale 1s.

·         Nastavenie alarmov pre veličiny v prípade prekročenia vopred nastavených hodnôt, notifikácia dispečera a o prekročení nastavených hodnôt sms, emailom (Možnosť stanovenia telef. čísla a mail kontaktu, na ktorý budú alarmy zasielané).

·         Možnosť automatických výpočtov meraných veličín (minimálna hodnota, maximálna hodnota, suma) za určené časové obdobie (možnosť nastavenie časového úseku).

·         Možnosť relokácie DAT súborov v databáze.

·         Automatické vytváranie sprav vo formáte TXT a Word za určený časový interval (deň, týždeň, mesiac...) s vopred užívateľom nastavenými veličinami a výpočtami (priemer, max, min, suma) a možnosť automaticky  posielať správy na vopred zvolené emailové kontakty.

 

Systém musí umožňovať priebežné odhaľovanie chýb a následnú validáciu meraných údajov, tak automatickú ako aj manuálnu, podľa užívateľom definovaného rozsahu hodnôt. V prípade že je nameraná veličina je mimo rozsahu, systém musí automaticky zapísať hodnotu podľa nasledovných troch možných validačných metód nastavených užívateľom:

·         Lineárna interpolácia medzi hodnotami, ktoré sú mimo rozsahu,

·         hodnota mimo rozsahu nahradená NaN,

·         hodnota mimo rozsahu nahradená správnou hodnotou z posledného merania.

Vizualizácia a publikovanie meraných veličín

 Lokálna vizualizácia údajov

Systém musí umožňovať  prezeranie nameraných údajov lokálne na počítači/serveri na ktorom je nainštalovaný. Na jednotlivých stránkach  údaje budú zobrazované v podobe nasledujúcich typov grafov a tabuliek:

·         Trendové línie – dáta z meraní spojené trendovými čiarami,

·         Histogram,

·         XY graf,

·         Veterná ružica,

·         Tabuľka, ktorú bude možné usporiadať podľa veľkosti hodnôt,

·         Graf intenzity,

·         Systém musí umožňovať prekrývanie grafov rovnakej meranej veličiny za zvolené časové úseky. Taktiež všetky merané veličiny musia mať možnosť byť zobrazené vo všetkých vyššie spomínaných grafoch a tabuľkách. Systém musí umožňovať prezeranie dát z rôznych časových období,

·         Každý z grafov sa bude musí dať vytlačiť a uložiť v grafickom formáte.

 Publikovanie na internete

Zobrazenie údajov v reálnom čase

Systém musí podporovať zobrazovanie aktuálnych údajov na jednej stránke pripadne na stránkach viacero úrovní. Aktuálne údaje musia byť zobrazene v numerickej  a v grafickej podobe – trendová línia na XY grafe. Ku každej takejto stránke s aktuálnymi údajmi bude možné pridávať text popisujúci zobrazované veličiny, tlačidla, ktoré budú môcť byť prelinkované so zábermi webkamier, obrázkami a mapami.

Zobrazenie údajov o smere vetra musí byť v podobe veternej ružice.

Systém musí umožňovať publikáciu dát na internete pomocou webovej služby. Všetky nástroje  potrebné na prevádzku webovej služby musia byť v systéme zahrnuté. Grafy a tabuľky budú zobrazené na webovej stránke. V pravej časti okna budú dve okná jedno so zoznamom automatických staníc a druhé so zoznamom meraných (zobrazovaných veličín). Po kliknutí na stanicu sa v niektorej časti obrazovky zobrazia základné meteorologické údaje, to je max. 6 grafov, ktoré nastaví prevádzkovateľ systému. Po kliknutí na graf sa tento zobrazí v zväčší a zobrazí na celej obrazovke. Časový úsek zobrazovaných údajov bude voliteľný v rozsahu od 1s po 2 roky. Údaje sa budú môcť dať zobraziť v grafickej aj tabuľkovej podobe. Webový užívateľ si bude môcť zvoliť typ grafu z nasledujúcich:

·         Histogram

·         XY graf

·         Veterná ružica

·         Tabuľka , ktorú bude možné usporiadať podľa veľkosti hodnôt

·         Graf intenzity

 Prístup k dátam zo strany prevádzkovateľa systému musí byť umožnený jednak lokálne cez SQL databázu ale aj diaľkovo cez webové rozhranie. Systém umožní vytvárať užívateľské kontá s rôznou úrovňou prístupu k zobrazovaným dátam. Prevádzkovateľ taktiež bude môcť nastaviť alarmy a užívateľské kontá na diaľku cez webové rozhrania.

Publikovanie údajov musí byť umožnené aj na podklade Google mapy tak aby každá automatická meteorologická stanica mala svoju presnú lokalizáciu.

 

––––––––-

––––––––––

 

–––––––––

DPH 20%

Cena spolu s DPH

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur – 7.250 €.
4. Lehota na predkladanie ponúk

25.06. 2012 do 10.00 hod
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi).

5. Miesto na predkladanie ponúk
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry,
Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: pplk. Ing. Karol Chvála
Telefón: 052 78 777 24
E –mail: chvala@hzs.sk

6. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena pri splnení technických požiadaviek materiálu.

8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Objednávka.

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2012.

10. Doplňujúce doklady a informácie
Čestné prehlásenie uchádzača o úplnosti a pravdivosti všetkých údajov uvedených v ponuke.

späť


Aktuálne informácie z hôr

Výstrahy
Počasie na horách
Meteostanice HZS
Lavínová situácia
Podmienky na horách

Predpoveď počasia
Počasie - Slovensko
Počasie - Vysoké Tatry
Meteorologický model
Družicové informácie

laviny.sk

speleorescue.sk

Stupeň lavínového nebezpečenstva ku dňu 12.4.

2Vysoké Tatry2/2
3Západné Tatry3/3
3Nízke Tatry3/3
3Veľká Fatra3/3
3Malá Fatra3/3
  Lavínová mapa

 

Výstrahy ku dňu 21.06.2024
Momentálne nie sú evidované žiadne výstrahy.

Predpoveď počasia pre hory na dnes